BZRPRO

Tehnicka dokumentacija


Uvod

bzrPRO je web aplikacija namenjena svim poslodavcima bez obzira na veličinu i organizaciju. bzrPRO je alat koji će Vam uštedeti vreme i novac.

Tehnologija #nazad na početak

Aplikacija je izrađena u PHP tehnologiji korišenjem CodeIgniter 3 framework-a. Front-end je izrađen korišćenjem Bootstrap 3 framework-a.

 • CodeIgniter 3
 • Bootstrap 3
 • jQuery
 • Serverski zahtevi #nazad na početak

  Za rad aplikacije potrebno je obezbediti sledece sisteme i servise:

 • Linux server (CentOS, Debian)
 • PHP (v5.6 - v7.0)
 • Apache/Nginx
 • mySQL
 • bzrPRO cloud verzija aplikacije nalazi se na OVH VPS serveru sa lokacijom u Gravelines-u, Francuska.

  Specifikacija cloud servera:

 • Server: OVH VPS Cloud
 • Lokacija: Francuska
 • OS: Linux (Debian 9)
 • Specifikacija mirror servera:

 • Server: Hetzner VPS
 • Lokacija: Nemacka
 • OS: Linux (Debian 9)
 • Specifikacija backup servera:

 • Server: OVH Storage
 • Lokacija: Francuska
 • Sadržaj Aplikacije #nazad na početak

  Dashboard - #nazad na početak

  Dashboard sadrži widgete i kalendar koji prikazuje ukupan broj evidentiranih datuma koji ističu u datom danu. Klikom na dan otvara se lista koja pokazuje koji su to zaposleni. Moguca je i grupna selekcija po vrsti evidencije. Spisak zaposlenih moze se exportovati u excel.


  Poslovne organizacije - #nazad na početak

  Aplikacija ima mogućnost unosa više poslovnih organizacija. Prikazuje spisak firmi u tabeli sa opcijama sortiranja i pretrage, kao i izvoza u excel.

 • Osnovne informacije
 • Kratak naziv
 • Pun naziv
 • PIB
 • Matični broj
 • Šifra delatnosti [samopopunjavajuće polje sa šiframa APR-a]
 • Adresa sedista
 • Vrsta objekta [samopopunjavajuće polje sa vrstom objekata + dodaj/izmeni vrstu]
 • Opis firme
 • Početak/kraj ugovora
 • Broj ugovora
 • Lica za kontakt [moguće je dodati više lica]
 • Ime i prezime
 • Email
 • Telefon
 • Funkcija
 • Lica za bezbednost [moguće je dodati više lica]
 • Sektori

 • Poslovne jedinice - #nazad na početak

  Za svaku poslovnu organizaciju moguće je dodati poslovne jedinice.

 • Osnovne informacije
 • Kratak naziv
 • Pun naziv
 • Adresa poslovne jedinice
 • Vrsta objekta [samopopunjavajuće polje sa vrstom objekata + dodaj/izmeni vrstu]
 • Opis poslovne jedinice
 • Radna mesta u poslovnoj jedinici
 • Lica za kontakt [moguće je dodati vise lica]
 • Ime i prezime
 • Email
 • Telefon
 • Funkcija

 • Radna mesta - #nazad na početak

  Organizacija radnh mesta, opis poslova, preventivne mere, uputstva, moguci rizici ...

 • Osnovne informacije
 • Naziv poslovne organizacije [samopopunjavajuće polje]
 • Kratak naziv
 • Pun naziv
 • Poslovne jedinice
 • Sektori
 • Radno mesto sa rizikom [da/ne]
 • Zahteva strucno osposobljavanje [da/ne]
 • Opis poslova
 • Preventivne mere
 • Uputstva i obaveštenja
 • Mogući rizici
 • Lična zaštitna sredstva [koja se koriste na radnom mestu]
 • Opasne materije [koje se koriste na radnom mestu]
 • Naziv
 • EC oznaka
 • CAS oznaka
 • Dnevna količina
 • Hemijski sastav
 • Način upotrebe
 • Klasa opasne materije
 • Napomena

 • Zaposleni - #nazad na početak

  Organizacija zaposlenih i evidentiranje obuka, lekarskih pregleda, prve pomoći, povreda:

 • Poslovna organizacija i rado mesto
 • Naziv poslovne organizacije [samopopunjavajuće polje]
 • Poslovna jedinica [na kojoj radi zaposleni]
 • Radno mesto [na kojem radi zaposleni]
 • Osnovne informacije
 • Ime
 • Prezime
 • Ime oca
 • JMBG
 • Zanimanje
 • Adresa
 • Telefon
 • Pol [muski/ženski]
 • Radne smene zaposlenog [I/II/III]
 • Radni status zaposlenog [U radnom odnosu/Van radnog odnosa/Poslodavac
 • Prva pomoć [da/ne]
 • Zaposleni sa invaliditetom [da/ne]
 • Obuke iz bznr [dodavanje novih obuka za zaposlenog Obuke]
 • Lekarski pregledi [dodavanje novih pregleda i uputa za zaposlenog Lekarski]
 • Obuke za prvu pomoć [dodavanje novih obuka za prvu pomoć za zaposlenog Prva pomoć]
 • Povrede na radu [dodavanje novih povreda na radu za zaposlenog Povrede]
 • Profesionalna oboljenja [dodavanje profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom za zaposlenog Profesionalna oboljenja]
 • Lična zaštitna sredstva [koja koristi zaposleni na radnom mestu]

 • Obuke iz bezbednosti i zdravlja na radu - #nazad na početak

  Organizacija obuka za zaposlene po poslovnoj jedinici i radnom mestu. Automatsko podešavanje datuma naredne obuke [za radno mesto bez rizika 48 meseci, a sa rizikom 12 meseci] i generisanje obrasca 6 sa opcijom pregleda.

 • Osnovne informacije kod unosa
 • Datum teorijske obuke
 • Datum praktične obuke [naredni datum obuke se racuna po ovom datumu]
 • Poslovna jedinica [na kojoj radi zaposleni]
 • Radno mesto [za koje se vrši obuka]
 • Vrsta osposobljavanja [predhodno, periodično, ciljano]
 • Šifre osposobljavanja [01/02/03/04/05/06/07/08]
 • Generisanje Evidencije 6 [da/ne]

 • Evidencija lekarskih pregleda - #nazad na početak

  Organizacija lekarskih pregleda i uputa po poslovnoj jedinici i radnom mestu. Automatsko podešavanje datuma naredne obuke [za radno mesto bez rizika 36 meseci, a sa rizikom 12 meseci] i generisanje lekarskog uputa.

 • Osnovne informacije kod unosa uputa
 • Broj uputa
 • Datum uputa
 • Radno mesto [za koje se vrši pregled]
 • Vrsta uputa [predhodni, periodični, ciljani]
 • Kratak opis poslova na radnom mestu
 • Procenjeni rizici na radnom mesu i u radnoj okolini
 • Posebni zdravstveni uslovi utvrđeni aktom o proceni rizika
 • Osnovne informacije kod unosa pregleda
 • Datum lekarskog pregleda
 • Broj lekarskog izveštaja
 • Uput za lekarski pregled [uput povezan sa ovim pregledom ukoliko postoji]
 • Radno mesto [za koje se vrši pregled]
 • Vrsta pregleda [predhodni, periodični, ciljani]
 • Ocena zdravstvene sposobnosti.
 • Raspoređen

 • Obuke za prvu pomoć - #nazad na početak

  Organizacija obuka za prvu pomoć po zaposlenom. Automatsko podešavanje datuma naredne obuke [za osnovnu obuku 36 meseci, a za naprednu 60 meseci]. Mogućnost generisanja povredne liste.

 • Osnovne informacije kod unosa obuke za prvu pomoć
 • Datum obuke
 • Vrsta obuke za prvu pomoć [osnovna/napredna]

 • Ispitivanje radne okoline - #nazad na početak

  Organizacija radne okoline i evidentiranje ispitanih mernih tačaka.

 • Osnovne informacije kod unosa radne okoline
 • Naziv poslovne organizacije [samopopunjavajuće polje]
 • Poslovna jedinica [na kojoj se nalazi radni prostor]
 • Naziv prostora
 • Osnovne informacije kod unosa ispitivanja mikroklime
 • Datum ispitivanja
 • Broj nalaza
 • Mikroklima [letnja/zimska]
 • Ispitivani Parametri
 • Napomena
 • Osnovne informacije kod unosa ispitivanja fizičkih štetnosti
 • Datum ispitivanja
 • Broj nalaza
 • Mikroklima [letnja/zimska]
 • Ispitivani Parametri
 • Napomena
 • Osnovne informacije kod unosa ispitivanja hemijskih štetnosti
 • Datum ispitivanja
 • Broj nalaza
 • Mikroklima [letnja/zimska]
 • Ispitivani Parametri
 • Napomena

 • Ispitivanje radne opreme - #nazad na početak

  Organizacija radne opreme i evidentiranje ispitivanja.

 • Osnovne informacije kod unosa radne opreme
 • Naziv poslovne organizacije [samopopunjavajuće polje]
 • Poslovna jedinica [na kojoj se nalazi radna oprema]
 • Naziv opreme za rad
 • Inventarski broj
 • Fabrički broj
 • Proizvođač
 • Tip opreme
 • Godina proizvodnje
 • Osnovne informacije kod unosa ispitivanja radne opreme
 • Broj stručnog nalaza
 • Datum ispitivanja
 • Ne podleže periodičnom ispitivanju [da/ne]
 • Napomena

 • Ispitivanja sredstva za rad - #nazad na početak

  Organizacija sredstva za rad i evidentiranje ispitivanja.

 • Osnovne informacije kod unosa sredstva za rad
 • Naziv poslovne organizacije [samopopunjavajuće polje]
 • Poslovna jedinica [na kojoj se nalazi sredstvo za rad]
 • Naziv
 • Vrsta [el. instalacije/gromobranska zaštita/radne mašine]
 • Inventarski broj
 • Osnovne informacije kod unosa ispitivanja sredstva za rad
 • Broj stručnog nalaza
 • Datum ispitivanja
 • Period ispitivanja instalacija [1-6 godina]
 • Napomena

 • Povrede na radu - #nazad na početak

  Organizacija i evidentiranje povreda na radu. Generisanje prijave i izvestaja o povredi.

 • Osnovne informacije kod unosa povrede
 • Povređeni deo tela
 • Datum i vreme povrede
 • Vrsta povrede [pojedinacna/kolektivna]
 • Ocena težine povrede [laka/teska/smrtna]
 • Odsustvo sa posla [duze od 3 dana]
 • Poslovna jedinica
 • Radno mesto
 • Šifra Uzročnika [samopopunjavajuće polje sa međunarodna šiframa]
 • Šifra Izvora [samopopunjavajuće polje sa međunarodna šiframa]
 • Mesto povrede
 • Opis povrede
 • Generisanje prijave

 • Ispitivanja protivpožarnih aparata - #nazad na početak

  Organizacija i ispitivanja protivpožarnih aparata.

 • Osnovne informacije kod unosa protivpožarnih aparata
 • Naziv poslovne organizacije [samopopunjavajuće polje]
 • Fabrički broj
 • Vrsta [S1A-S9A]
 • Godina proizvodnje
 • Osnovne informacije kod unosa ispitivanja protivpožarnih aparata
 • Broj ispitivanja
 • Datum ispitivanja
 • Napomena

 • Licna zaštitna sredstva - #nazad na početak

  Organizacija i evidentiranje ličnih zaštitnih sredstava.

 • Osnovne informacije kod unosa licnih zastitnih sredstava
 • Naziv poslovne organizacije [samopopunjavajuće polje]
 • Naziv
 • Vrsta
 • Standard
 • Šifra
 • Cena
 • Vreme trajanja
 • Opis

 • Generisanje zakonskih evidencija - #nazad na početak

  Organizacija i generisanje evidencija [1-14].  Obaveštavanje - #nazad na početak

  Obavestavanja u realnom vremenu o procesima u pozadini,isteklim ugovorima,novostima.

 • Obaveštavanje o isteklim ugovorima poslovne organizacije
 • Obaveštavanje o isteklim ugovorima zaposlenih
 • Obaveštavanje o statusu generisanih evidencija
 • Obaveštavanje o ostalim statusima

 • Podešavanja aplikacije - #nazad na početak

  Podešavanje izgleda aplikacije..

 • Boje
 • Prikaz u kalendaru
 • Prikaz u izborniku

 • Ažuriranje - #nazad na početak

  Sistem za ažuriranje.